Day: January 8, 2021

สถาบันกวดวิชา สร้างปัญญาให้การศึกษาไทย จริงหรือ ปัญญา หรือ ปัญหาสถาบันกวดวิชา สร้างปัญญาให้การศึกษาไทย จริงหรือ ปัญญา หรือ ปัญหา     การศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้สร้างอนาคตที่สดใสของประเทศ หากแต่วันนี้คงต้องหันกลับมาตั้งคำถามกันใหม่ว่า ระบบการศึกษาไทยนั้น เดินทางถูกทางแล้วหรือไม่? จะเห็นได้จากมีสถาบันกวดวิชาผุดมากขึ้นมากมาย จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ว่าถ้าอยากเรียนเก่ง อยากโตขึ้นแล้วประสบความสำเร็จ ต้องพึ่งติวเตอร์กวดวิชาที่สถาบันกวดวิชาเท่านั้น      ระบบการศึกษาเงา คืออีกหนึ่งคำเปรียบเปรยที่เรียก “ค่านิยมการเรียนติวเตอร์” ของสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งปัญหาการศึกษาที่สถาบันกวดวิชานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของการศึกษาไทยเท่านั้น หากแต่กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาทั่วโลก ที่นักเรียนละเลยการตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ขาดการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา แต่กลับตั้งใจเรียนเพียงเพื่อให้ตัวเองสอบผ่านได้คะแนนดีๆ หรือเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ได้เท่านั้น      การที่มีสถาบันกวดวิชาขึ้นเป็นดอกเห็นเช่นนี้ ยังส่งผลในด้านการสร้างมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของการศึกษา ที่คนที่มีฐานะดีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้รับการศึกษาดีๆ ซึ่งก่อให้เกิดความกดดัน