Day: August 16, 2021

กฎหมายคุ้มครองลูก

การปกครองลูก ในประเทศไทยการปกครองลูก ในประเทศไทยการปกครองลูก ในประเทศไทย  การปกครองลูก ในประเทศไทย ข้อโต้เถียงในเรื่องอำนาจดูแลลูกระหว่างพ่อแม่ ที่สามารถเกิดขึ้นในกรณีมีการหย่าหรือระหว่างบิดามารดาที่มิได้จดทะเบียนกันโดยชอบด้วยกฎหมายไทย อีกทั้งพ่อรวมทั้งแม่มีสิทธิสุดกำลังในอำนาจดูแลลูกของตนเอง อย่างไรก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางข้อบังคับชอบเกี่ยวกับการยืนยันความเป็นพ่อ หรืออีกแง่หนึ่งก็คือ ข้อบังคับไทยเป็นรูปแบบนี้นั้นอยากให้พ่อสามารถเป็น ”พ่อโดยถูกกฎหมาย” ได้ เมื่อเป็นพ่อผู้ให้กำเนิด เพื่อมีสิทธิในความเป็นพ่อ สิทธิความเป็นพ่อสิทธิความเป็นพ่อ ได้ถูกผลิตขึ้นเป็นต้นว่าการรับรองความเป็นพ่อ พ่อในทางข้อบังคับต่างจากพ่อผู้ให้กำเนิด หลายสาเหตุมีปัญหาหลักกับหลักฐานการเป็นพ่อโดยถูกกฎหมาย มีหลายๆในกรณีที่สามารถรองขอโดยพ่อผู้ให้กำเนิดสำหรับในการหาสิทธิความเป็นพ่อ หรือจากคุณแม่สำหรับการหาการอุปการะเจาะจงรวมทั้งหน้าที่อื่นๆจากพ่อผู้ให้กำเนิด ผลดีสูงสุด ในกรณีของการดูแลลูกเป็นการปฏิบัติงานของศาลไทย หลักที่ใช้ประกอบกิจการใคร่ครวญของศาล ศาลจะกำหนดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกโดยพิเคราะห์จากการดูแลลูก ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลไทยจะพินิจพิจารณาจากการกระทำของผู้ดูแลและก็ผลจากการเติบโตของลูกอย่างใกล้ชิด การสังเกตรวมทั้งศูนย์ปกป้องได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยศาลเด็กและเยาวชนแล้วก็ครอบครัวที่เมืองไทยเพื่ออนุญาตให้มีการวัดผลการทำงานพื้นฐานทางด้านสังคมของผู้ดูแล แล้วก็ลูกมีส่วนร่วมในกรณีพิพาทการปกครองลูก รายงานของ OPC (สถานที่ใคร่ครวญ)